S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Povolit vše" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Nastavení cookies
Ok

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností HOLOUBEK PROTECT a.s., v postavení prodávajícího, a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „kupní smlouva“). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

1.2. Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo jejich přílohách, mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, nebo pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo její přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP.

1.3. Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi společností HOLOUBEK PROTECT a.s. a třetím subjektem se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.4. Tyto OP platí pro zákazníky z České republiky ve všech našich velkoobchodních střediscích. Výjimkou je maloprodejna v Chrudimi, kde je realizován pultový prodej za platbu v hotovosti nebo kartou.

1.5. Definice a výklad pojmů:

1.5.1.Prodávající – osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této věci vlastnické právo;

1.5.2.Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu;

1.5.3.Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc prodávajícímu kupní cenu;

2. Vznik kupní smlouvy

2.1. Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání věci (dále jen „závazná objednávka“). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň ze závazné objednávky musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat, alespoň identifikaci kupujícího (firmu/název, sídlo nebo místo podnikání, IČ, DIČ, e-mail, telefon, označení osoby oprávněné jednat za kupujícího), přesné určení druhu a množství objednávané věci, jakost a provedení věci, požadované místo dodání věci, požadovaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. V případě první závazné objednávky je nedílnou součástí i doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Druh objednávané věci musí odpovídat sortimentu prodávajícího. Množství objednávané věci musí odpovídat jednotkám nebo násobkům dané věci, jak je uvedeno v nabídce prodávajícího. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního nebo maximálního množství na jednu objednávku. Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (poštou, e-mailem, prostřednictvím internetového formuláře), telefonicky nebo předána prodávajícímu osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.

2.2. V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 bodě 2. 1. těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

2.3. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení závazné objednávky písemné potvrzení závazné objednávky (poštou nebo e-mailem), v níž uvede druh, množství objednávané věci, jakost a provedení věci, místo dodání věci, předpokládaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. Závazná objednávka kupujícího se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

2.4. Okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy dodá prodávající kupujícímu objednanou věc, a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu.

2.5. V případě, že vyvstane potřeba upřesnit závaznou objednávku kupujícího, a to ve smyslu upřesnění technických či jiných změn, které však podstatně nemění podmínky nabídky, považuje se toto upřesnění ze strany prodávajícího za přijetí závazné objednávky a okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky s upřesněním ze strany prodávajícího kupujícímu byla uzavřena platná kupní smlouva.

2.6. V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednaná věc již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodána. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

3. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

3.1. Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.

3.2. Prodávající odevzdá kupujícímu věc (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

3.3. Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít.

4. Místo plnění a dodání věci

4.1. Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího.

4.2. Pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, objednaná věc bude kupujícímu dodána v den sjednaný v kupní smlouvě.

4.3. Pokud je objednávaná věc skladem, bývá věc odeslána v rozmezí tří až sedmi pracovních dní. Přesný termín dodání věci je však uveden v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn odevzdat předmět koupě i dříve, než jaký je uveden termín plnění v kupní smlouvě.

4.4. Kupující je povinen převzít věc v místě plnění. Kupující si může věc převzít osobně v místě provozovny prodávajícího nebo mu věc bude odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb, příp. doručena prodávajícím osobně.

4.5. Při jednorázové objednávce zboží v oblasti osobních ochranných pracovních pomůcek nad 2.000 Kč kupující nehradí náklady na dopravu realizovanou prodávajícím. Toto ustanovení lze uplatnit pouze při odběru ze základních ceníkových cen.

     Cena dopravného HOLOUBEK PROTECT a.s.:

     - Pardubice a okolí                          520 Kč

     - do 50 km                                       775 Kč

     - od 50 - 100 km                           1 027 Kč

     - nad 100 km                                   individuální ceny dle skutečných nákladů

     - zásilka nad 500 kg                        individuální ceny dle skutečných nákladů

     - zásilka nadrozměrná                     individuální ceny 

     Cena balíkové přepravy:

     - balík do 30 kg                                139 Kč

U zboží atypických a nadstandardních rozměrů (palety, latění) jsou stanovovány individuální  ceny, které budou sděleny před dodáním zboží. 

     Cena za platbu dobírkou:

     doběrečné balíková přeprava           45 Kč

     doběrečné paletová přeprava           55 Kč 

     Cena dopravného, balíkové přepravy, doběrečného a balného bude připočtena k ceně kupní. 

4.6. Zásilky prodávající balí do recyklovaných balících materiálů. Balné účtuje ve výši 79,- Kč/balík.

4.7. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

4.8. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

4.9. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

4.10. V případě prodlení kupujícího s převzetím věci řádně a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné za uskladnění věci v prostorách prodávajícího, a to až do výše 100% z ceny věci.

4.11. Má-li prodávající věc odeslat nebo má-li prodávající provést dopravu a vykládku objednané věci osobně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu věci a na její vyložení. Náklady na dopravu a na vyložení věci jsou účtovány v závislosti na zvoleném způsobu dodání objednané věci dle ceníku prodávajícího.

4.12. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 6 těchto OP tím není dotčeno. Dle uvážení prodávajícího může kupující požadovanou dodávku uhradit v hotovosti a současně uhradit minimálně 50% z existujících pohledávek po splatnosti.

5. Kupní cena

5.1. Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu je stanovena dohodou smluvních stran, zejména se pak odvíjí od ceníku prodávajícího, jenž je přístupný na internetových stránkách prodávajícího.

5.2. V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH v zákonné výši a případné náklady na dodání věci do místa plnění a balné.

6. Fakturace, platební podmínky kupní smlouvy

6.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust. čl. 5 OP, s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.

6.2. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení věci:

a) platbu v hotovosti nebo kartou,

b) platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c) platbu zálohově předem na základě proforma faktury, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

d) platbu na dobírku při doručení věci na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

6.3. Za den splnění peněžitého závazku, v případě bezhotovostního převodu, se považuje den připsání částky na účet prodávajícího.

6.4. Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství věci, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

6.5. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.

6.6. Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy ze strany prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejnou či adekvátní náhradní věc,

b) nesouhlasí-li fakturovaná částka s cenou skutečně dodané věci

6.7. Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu). Úhrada dobropisu mimo zápočtu se provádí pouze na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu zpravidla prostřednictvím e-mailu. Úhrada však bude provedena pouze v případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.

6.8. První nákup nového zákazníka je vždy hrazen v hotovosti nebo zálohovou fakturou bez ohledu na výši objednávky. Výjimku mohou tvořit případy projednané a schválené generálním ředitelem, včetně uzavření příslušné obchodní smlouvy.

6.9. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura prodávajícího splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

6.10. Pokud nový kupující řádně odebral a zaplatil první dodávku, může mu být pro následující obchodní případy poskytnuta splatnost faktur do 14 dnů při předložení písemné objednávky do částky 5.000 Kč, vyšší částka podléhá písemnému schválení obchodním ředitelem. Toto ustanovení se však vztahuje pouze na podnikatelské subjekty. Na možnost vystavení faktury na platební převod však není právní nárok.

6.11. V případě zájmu o možnost uplatnění tzv. náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb. je kupující povinen uvést na objednávku výrazně požadavek „fakturovat v režimu náhradního plnění“. Následně bude kupující kontaktován zaměstnanci prodávajícího, kteří mu sdělí, zda bude faktura vystavena chráněnou dílnou HOLOUBEK PARTNER s.r.o. nebo jinou, která také splňuje podmínky uvedeného zákona. Za tuto službu bude účtována přirážka ve výši 15 % k původním cenám zboží.

6.12. Při vrácení zboží účtuje kupující storno poplatek 10 %. Zboží je možné vrátit pouze nenošené, nepoškozené a v původním obalu, a to do 14 dní od vystavení daňového dokladu. Možnost vrácení zboží podléhá schválení vedoucího obchodního střediska.

6.13. Vystavená faktura je zároveň potvrzením o dodání věci (dodací list) kupujícímu v případě osobního převzetí věci kupujícím.

6.14. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoli titulu. Takovéto započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci, odpovědnost za vady

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím věci a úplným zaplacením kupní ceny. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává vlastníkem věci prodávající.

7.2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.3. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

7.4. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však nepoužije, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil.

7.5. Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

7.6. Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku:

7.6.1.Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.6.2. V případě vad věci, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků.

7.6.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) odstoupit od smlouvy.

7.6.4. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.6.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.6.6. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.6.7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.7. Odpovědnost za vady dle ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku (ustanovení OP pouze je-li kupující spotřebitelem):

7.7.1. Pro kupujícího platí přiměřeně ust. čl. 7. 6. OP.

7.7.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To však neplatí:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

d) vyplývá-li to z povahy věci.

7.7.3. Jakost při převzetí: Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.7.4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.7.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. Sankce z kupní smlouvy

8.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je stanovena nařízením vlády.

8.2. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplacené věci.

8.3. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím věci, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

9. Nesplnění závazků

9.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

9.2. Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

 9.3. Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodržet termín dodání objednané věci, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Zároveň prodávající navrhne nový termín dodání věci. Pokud nový termín dodání věci není pro kupujícího akceptovatelný, má kupující právo zrušit nebo změnit svou objednávku bez jakékoli náhrady prodávajícímu.

10. Závěrečná ustanovení

 10.1. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. K řešení sporů mezi smluvními stranami jsou výlučně příslušné obecné soudy České republiky.

10.2. V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

10.3. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost HOLOUBEK PROTECT a.s. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

10.4. Tyto OP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.

Tyto OP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2022.    

                       

                                                                                                                     

                                                                                            Ing. Jan Vinš, MBA

                                                                           předseda představenstva a generální ředitel

                                                                                                               

MjhmNjg5Zm